top of page
Bakgrund_hög.jpg
Om oss

OM OSS

Stiftelsens ändamål är att stöda praktisk och ideell upplysningsverksamhet som är till gagn för hemmen i Finland. Det gäller svenska talande kvinnor, ungdomar och barn, både på landsbygden och i städerna.

Stiftelsen sätt att jobba är genom upplysningsverksamhet och genom att understöda praktisk yrkesutbildning, kurser, föredrag och evenemang inom lantbruk, barnavård och huslig ekonomi.

Stiftelsen understöder enbart föreningar och andra sammanslutningar. Understöd har getts bl.a. till Finlands svenska 4H, Marthaförbundet, Slow-food Västnyland och Fiskars museum.

 

Den årliga utdelningen är ungefär 30.000 €.

Styrelsen 2023-24

 

Torsten Lindqvist ordf.

Catharina v. Frenckell v. ordf.

Hanna Tallberg sekr.

Marianne Gripenberg-Gahmberg kassör

Birgitta Knape medl.

Ulla Holmström medl.

Emilia Brännback medl.

Historia

HISTORIA

Raseborgs Lotta Svärd distrikt bildades då Finlands försvar inklusive skyddskårs- och Lotta Svärd distrikten måste omorganiseras i och med att Hangö stad med omgivning utarrenderades till Sovjetunionen efter freden i mars 1940.

 

Raseborgs Lotta Svärd distrikt fick sin huvudort i Karis och distriktet fick genast fullt upp med att ordna bl.a. förplägnadsplatser vid de nya gränsen och också annanstans. Kantin verksamheten blev en god inkomstkälla – arbetskraften var gratis och flaskpanter togs men betalades sällan igen – flaskorna hittades däremot och samlades ihop.  Lottorna var också duktiga vid sina fältkök. I april 1944 hade Raseborgs Lotta Svärds distrikt samlat ihop 500 000 mk och köpte för denna summa fastigheten Grönstrand i Pojo vid Borgby träsk. Initiativet till detta kom uppenbarligen från lärarinnan i huslig ekonomi, Anna-Lisa Monnberg, som insåg behovet av utbildning både under krigstid och senare och ville ha ett ställe där detta kunde ske.

 

Efter freden hösten 1944 förbjöds emellertid både skyddskårerna och Lotta Svärd-organisationen och dessa måste i en hast göra sig av med sin egendom. Skyddskåren var först i farozonen och skänkte den s.k. bageritomten i Karis till Lotta Svärd distriktet, som i sin tur skänkte både den och Grönstrand till Finlands svenska Marthaförbund. Inom Marthaförbundet var man p.g.a. den politiska oron uppenbarligen orolig över att ha fått egendom som tillhört Lotta Svärd-organisationen, vilket ledde till att man inom förbundets ledning beslöt att grunda en stiftelse med hemort i Helsingfors.

 

Stiftelseurkunden för ”Stiftelsen till förmån för Finlands svenska kvinnor och hem” undertecknades den 27 april 1945 av professorskan Lisi Wahl och rektor Elsa Bonsdorff. Enligt urkunden är stiftelsens ändamål  att stöda praktisk och ideell upplysningsverksamhet bland landsbygdens och städernas svenska kvinnor till gagn för hemmen i Finland. Ändamålet förverkligas bland annat genom upplysningsverksamhet samt genom anordnande av praktisk yrkesutbildning för svenska kvinnor och unga flickor genom upprätthållande av lanthushållsskola, undervisningsanstalt i barnavård, huslig ekonomi m.m. Grundkapitalet var 20 000 finska mark och i den första styrelsen satt fru Lisi Wahl, rektor Elsa Bonsdorff, fru Ebba Östenson, fru Anna Bruncrona och forstmästare I.A. von Julin. Två veckor efter det att stiftelsen införts i stiftelseregistret skänkte Marthaförbundet Grönstrand och den s.k. bageritomten till stiftelsen.

 

Grönvalla Husmodersskola började genast sin verksamhet på Grönstrand under enkla premisser, bl.a. saknades vatten och avlopp. Bageriet i Karis användes som övningsplats för skolan men upphörde 1.7.1947 och såldes senare till Västra Nylands Trädgårdsförening. Under mitten av 1950-talet blev det alltmera uppenbart att utrymmena på Grönstrand var oändamålsenliga och elevbristen blev märkbar. Grönvalla-skolan flyttade 1959-60 från Grönstrand till Västankvarn. Grönstrand såldes och köpeskillingen på 35 000 mk lånades räntefritt åt Understödsföreningen för Västankvarn skolor. Linjen för turism, kosthåll och ekonomi vid Yrkesinstitutet Sydväst flyttade 2004 till Ekenäs.

 

Att stiftelsen haft möjlighet att först understöda skolverksamheten och senare dela ut andra understöd beror på att inte alla tillgångar gavs åt Understödsföreningen för Västankvarns skolor och på att Stiftelsen 1951 köpte 5 st aktier i Oy Fiskars Ab, som senare förökat sig och gett god avkastning.

 

Elsa Bonsdorff var stiftelsens första ordförande. Hon avgick 1951 och efterträddes av Maj-Lis Nyberg, som i sin tur efterträddes av Sigrid Örnmark följande år. Walter Breitenstein fungerade som stiftelsens ordförande under perioden 1960 – 2003 och efterträddes av Ulla Holmström. Sedan år 2016 är Torsten Lindqvist ordförande för stiftelsen.

 

Enligt den stadgeändring för stiftelsen som har registrerats i november 2018 är Stiftelsens ändamål att stöda praktisk och ideell upplysningsverksamhet på svenska, vilken verksamhet riktar sig till landsbygdens och städernas kvinnor, barn och ungdom till gagn för hemmen i Finland. Detta ändamål förverkligas genom upplysningsverksamhet och genom att understöda anordnandet av praktisk yrkesutbildning, kurser, föredrag och evenemang inom framförallt lantbruk, barnavård och huslig ekonomi.

 

Stiftelsen understöder föreningar, organisationer eller samfund men inte enskilda personer. Stiftelsen har under de senaste åren kunnat dela ut mellan 25 000 och 30 000 euro och strävar till att kunna göra så i fortsättningen också.

För att hedra minnet av hushållspedagog Anna-Lisa Monnberg ( 1904 – 1948 ) delar stiftelsen årligen ut två stipendier till elever på linjen restaurang/kosthåll/bagare vid Axxell i Karis

Ansökan

Ansökan

Ansökningstiden för understöd är februari månad. Stiftelsen annonseras i januari i tidningen Västra Nyland om ansökningsförfarandet.

Ansökningarna behandlas inom mars månad och resultatet delges per epost.

Ansökningsblankett laddas ner här nedan och skickas till:

hanna.e.tallberg@gmail.com

Ladda ner ansökningsblanketten här:

© 2022 Stiftelsen till förmån för Finlands svenska kvinnor och hem

bottom of page